ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัด

1464922578094 (1)

ประวัติสำนักงาน  สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

Nakhon Ratchasima Provincial Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and   Educational Personnel

      …………………………..

จุดกำเนิดหน่วยงานหลัก
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 76 บัญญัติให้มี “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกชื่อโดยย่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการส่งเสริม (1) สวัสดิการ (2) สวัสดิภาพ (3) สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น (4) ความมั่นคง (5) ผดุงเกียรติและ (6) การวิจัยเพื่อพัฒนางานตามภารกิจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายบริการทั้งบุคลากรประจำการและนอกประจำการจำนวนกว่า 1,000,000 คน ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในรั้วเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา” จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2547 โดยจัดตั้ง ในปี พ.ศ. 2547  เลขที่ 850/2  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จนถึงปัจจุบัน

 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชีสีมา  ดังนี้   

  1. นายทะโนมาตร สุดวิลัย          ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2547 – 2558
  2. นายวุฒิพล ฉนำกลาง           ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

ภารกิจ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา มีภารกิจหลักกับกลุ่มเป้าหมายบริการในจังหวัดนี้ ซึ่งมีจำนวน  72,817 คน   ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. งาน ช.พ.ค. , ช.พ.ส.
2. งานสวัสดิการ คุ้มครองสิทธิครู มูลนิธิและกองทุน
3. งานประชาสัมพันธ์ การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่
4. งานส่งเสริมความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด งานโครงการพัฒนาชีวิตครู
ทั้งนี้ ได้แบ่งงานในสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา ออกเป็น 3 งาน คือ
1. งานอำนวยการ
2. งานสวัสดิการ
3. งานสวัสดิภาพ

กิจกรรมสำคัญๆ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำเนินงานตามภารกิจ  ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญๆ ที่ขอนำเสนอดังนี้

  1. โครงการครูดีมีทุกวัน
  2. การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกต และทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อปริญญาเอก
  4. ร่วมจัดกิจกรรม Bike for Mom
  5. รว่มจัดกิจกรรม Bike for Dad
  6. โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”
  7. จัดทำศูนย์ดูแลครูผู้สูงอายุ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ
– สมาชิก  ช.พ.ค. จำนวน  33,960  คน
– สมาชิก  ช.พ.ส. จำนวน  12,109  คน