ต้อนรับ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

ต้อนรับ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเส101_1162 101_1165 101_1166 101_1167 101_1172ริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)