การประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด1516088596764 1516088599158 1516088602286