การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค

ผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” วั1520582797414 1520582799817 1520582802346นที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมกราเชียร์ จังหวัดขอนแก่น