การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฎิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (บูรณาการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25ก.ค.