ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายวุฒิพล  ฉนำกลางและเจ้าหน้าที่ สกสค.เข้าร่วมฟังผลการตรวจสอบการบริหารงานการเงินและการบัญชีของกลุ่มตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมสกสค.จังหวัดนครราชสีมา16730631_1926008580963385_6955952817024461523_n 16681462_1926008480963395_7117110756396792558_n 16649260_1926008464296730_463613594833599056_n