ประกาศสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศ_0001 ประกาศ_0002