#ประกาศ เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ (อายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์)

ประกาศ เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
(อายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์)

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

กรณีพิเศษ