ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

1521422895221 1521422898765 1521422900843 1521422907575เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด