ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฌาปนกิจ สส.นม.

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฌาปนกิจ สส.นม.
วันอาทิย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด1521423176186 1521423178475 1521423180903 1521423182831