ร่วมปฐมนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์สมาชิกเก่าเพิ่มสมาชิกใหม่ แก่ครูบรรจุใหม่

6