อบรมครูนครราชสีมา

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผุ้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมเปิดอบรมครูนครราชสีมา ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ ใหม่ (ว.21) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา1522044648414 1522044650479 1522044652270 1522044654447