านณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ไ่ด้ประชุมปรึกษา กับ ท่านทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด

29ส.ค.