เยี่ยมการตรวจสุขภาพประจำปี และพบปะประชุมครูและบุคลากร

กรกฎาคม62 ฉบับที่ 1